Aannamebeleid van vrijwilligers en gedragsregels van de Stichting Zomerschool Kerkrade

De Stichting Zomerschool Kerkrade is een organisatie met veel vrijwilligers. De vrijwilligers vormen het hart van onze activiteiten. Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden onze deelnemende kinderen niet elke zomer kunnen genieten van zingen, koken, sporten, dansen, fotograferen, mediteren, lezen en nog veel meer.

Uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden. Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden.

Het is uitermate belangrijk dat de deelnemende kinderen aan de Zomerschool Kerkrade en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen meedoen in een veilig klimaat en bij de begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

Besluit Preventie en integriteitsbeleid:
De stichting Zomerschool Kerkrade maakt gebruik van een preventie en integriteitsbeleid voor alle (vrijwillige) medewerkers. Hier vallen de volgende punten onder:
1.      Aanstellingsbeleid nieuwe vrijwilliger
2.      Gedragscode
3.      Vertrouwenspersoon

Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van een aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen de stichting een functie te vervullen.
Daarom neemt Stichting Zomerschool Kerkrade de volgende stappen bij het werven en inzetten van vrijwilligers:

Een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur.
De vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te nemen en zich hieraan te conformeren;
Voor iedere vrijwilliger die met minderjarige en/of mensen met een verstandelijke beperking werkt, wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd;
Bij gecontracteerde vrijwilligers worden mogelijke referenties gecheckt.

Algemene omgangsregels:
•        Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee
•        Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft
•        Ik val de ander niet lastig
•        Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie
•        Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan
•        Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp
•        Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

De gedragsregels voor(vrijwillige) medewerkers:
1.      De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
2.      De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
3.      De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
4.      De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
5.      De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
6.      De begeleider zal tijdens workshops, reisjes, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
7.      De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
8.      Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
9.      De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
10.   In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Vertrouwenspersoon
Naast de hierboven opgestelde regels zijn ook twee vertrouwenspersonen aangesteld. Iedereen die opmerkingen en/of vragen heeft over Grensoverschrijdend Gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand kan terecht bij een van de vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon zijn Jérome Rieu en Ryan Paffen, zij zijn te bereiken via jerome_rieu@hotmail.com en ryanpaffen@icloud.com.

Vastgesteld door het bestuur van Stichting Zomerschool Kerkrade dd. 27-05-2021